Varian järjestyssäännöt

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Järjestyssäännöt luovat edellytykset sujuvalle, viihtyisälle ja turvalliselle opiskelulle.

Vantaan ammattiopisto Varia järjestää ammatillista koulutusta neljässä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Varian työelämäpalvelut sijaitsevat Vantaan yrityspalvelukeskuksessa Leijassa. Variassa on noin 4 000 opiskelijaa ja yli 300 työntekijää. Varian rehtorina toimii Pekka Tauriainen.

Variassa voi opiskella perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Variassa voi suorittaa myös erilaisia lyhytkursseja, tutkinnonosia tai valmentavaa koulutusta.

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt luovat onnistuneen opiskelutyön edellytykset ja ovat välttämättömiä opiskelun sujumisen ja yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta. Järjestyssäännöt on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ja ne perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Järjestyssäännöt täydentävät lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Niiden lisäksi noudatetaan muita Varian ohjeita ja sääntöjä.

Järjestyssääntöjä noudatetaan Varian toimipisteiden alueilla, joita ovat oppilaitoksen rakennukset ja tonttialueet. Järjestyssääntöjä noudatetaan myös oppilaitoksen virtuaalisissa ympäristöissä sekä opiskelijoille järjestetyissä tapahtumissa, tilaisuuksissa ja matkoilla sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lisäksi työpaikoilla noudatetaan kyseisen alan lainsäädäntöä ja työpaikkakohtaisia sääntöjä.

Järjestyssääntöihin perehdytään opintojen alkaessa yhdessä vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijoiden oikeudet

Minulla on oikeus saada tutkinnon perusteiden, toteutussuunnitelman ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmani (HOKS) mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.

Minulla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Minulla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuus on perusoikeus, joka on turvattu Suomen perustuslaissa (L731/1999). Varian koko henkilöstön tehtävänä on pitää huolta siitä, että ketään ei syrjitä tai aseteta eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta eli tasa-arvolaki (609/1986; tullut voimaan 1.1.2015) ja Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014; tullut voimaan 1.1.2015, Vantaan ammattiopisto Varian tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma).

Ammattiopisto Varian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Opiskelijan velvollisuudet

Kohtelen Varian opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita arvostavasti ja kunnioittavasti.

Osallistun opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmani (HOKS) mukaisesti.

Jos olen oppivelvollisuuden piirissä, sitoudun etenemään opinnoissani HOKSin mukaisesti (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 § 6).

Ilmoitan poissaolostani vastuuopettajalle/opettajalle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä.

Jos olen poissa yli kolme päivää, toimitan lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen opettajalleni tai anon lupaa opettajani esimieheltä. Poissaoloon voidaan myöntää lupa tärkeästä, pätevästä tai pakottavasta syystä (esim. kutsunnat, merkittävä edustustehtävä, tärkeä perhejuhla). Anon lupaa ennakkoon opettajan esimieheltä kirjallisesti.

Ilmoitan opettajalle, jos joudun tulemaan myöhässä tai poistumaan kesken tunnin.

Osallistun työsaliopetukseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen pukeutuneena alakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Otan mukaan tarvittavat työskentelyvälineet ja -varusteet.

Noudatan oppilaitoksen järjestyssääntöjä ja henkilökunnan ohjeita.

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti ja edistän toiminnallani ja käytökselläni viihtyisyyttä ja turvallisuutta Variassa.

Käyttäydyn toisia kohtaan kunnioittavasti oppitunneilla, Varian tiloissa, työpaikoilla ja virtuaalisissa ympäristöissä.

Opinnoissani sitoudun noudattamaan opettajan ohjeita, tehtävien ohjeistuksia ja verkko-opinnoissa myös verkko-opintojen käyttöehtoja.

Huomioin muita tulemalla ajoissa oppitunneille ja työtehtäviin.

En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa missään julkisessa paikassa. (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 §10Laki ammatillisesta koulutuksesta 11.8.2017/531 §80).

Oleskelu ja liikkuminen

Noudatan oppilaitosalueen liikenteessä yleisiä ja oppilaitoksen asettamia liikennemääräyksiä. Asiaton ajo kulkuvälineellä oppilaitosalueella on kielletty. Pysäköinti ja säilytys on sallittu ainoastaan niille osoitetuilla paikoilla.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Pidän oppilaitosalueen siistinä.

Käsittelen oppilaitoksen omaisuutta sekä oppilaitoksesta minulle lainattua omaisuutta huolellisesti. Säilytän käyttöön saamani työkalut ja opetusvälineet niitä varten varatuissa säilytystiloissa. Palautan käyttööni luovutetut välineet puhdistettuina alkuperäiseen paikkaansa. Ilmoitan heti opettajalle rikkoutuneesta tai kadonneesta työvälineestä, koneesta tai laitteesta tai niiden työturvallisuuspuutteista.

Pidän huolta omista tavaroistani ja kunnioitan toisten omaisuutta.

Korvaan tahallisesti tai huolimattomuudellani aiheuttamani vahingon vahingonkorvauslain (412/1974) mukaisesti. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä tai niille sattuneesta vahingosta.

Turvallisuus

En kiusaa muita, loukkaa toisten fyysistä koskemattomuutta tai aiheuta muille vaaraa omalla toiminnallani.

Omani ja muiden turvallisuuden varmistaakseni noudatan työsaleissa koneiden ja laitteiden käyttöohjeita sekä työturvallisuusmääräyksiä.

Huomioin turvallisuuden käyttämällä työsaleissa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa asianmukaisia turvallisuusvälineitä – ja vaatteita.

En tuo oppilaitokseen tai työpaikalle tai pidä hallussani sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Jos aiheutan aiheettoman palohälytyksen oppilaitoksen tai työpaikan tiloissa, olen korvausvelvollinen aiheettoman hälytyksen aiheuttamista kuluista.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Pidän matkapuhelimen ja muut mobiililaitteet oppituntien aikana äänettömällä. En käytä matkapuhelinta oppituntien aikana, ellei niiden käytöstä ole erikseen sovittu opettajan kanssa.

Päihteet ja vaaralliset aineet

Varia on päihteetön ja savuton oppilaitos. Päihteiden käyttö, tupakointi, sähkötupakka ja nuuskaaminen ovat oppilaitoksen alueella sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa kiellettyjä.

En tupakoi tai nuuskaa oppilaitoksen alueella.

En tuo alkoholia, huumeita tai muita päihdyttäviä aineita tai niiden käyttöön liittyviä välineitä oppilaitoksen alueelle, oppilaitoksen tapahtumiin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

En nauti alkoholia, huumeita tai muita päihdyttäviä aineita tai esiinny niiden vaikutuksen alaisena oppilaitoksen alueella, oppilaitoksen järjestämissä tapahtumissa tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Päihtynyt opiskelija poistetaan oppilaitoksesta ja sen alueelta.

Tarkemmat ohjeet ja toimintatavat päihdetilanteissa on kuvattu Varian päihdetyön toimintaohjeessa, joka sisältää ohjeita Varian henkilöstölle päihteisiin liittyvästä ennaltaehkäisevästä työstä, varhaisesta puuttumisesta, hoitoon ohjauksesta ja kurinpitomenettelyistä. Ohje koskee kaikkia Varian opiskelijoita.

Kurinpito

Poistaminen koulun alueelta ja tilaisuuksista

Jos käyttäydyn epäasiallisesti tai uhkaavasti, rehtorilla tai opettajalla on oikeus poistaa minut opetustilasta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan sekä oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 85, § 87).

Häiritsevään käytökseen puuttuminen

Minulle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos

 • häiritsen opetusta
 • käyttäydyn vilpillisesti
 • rikon oppilaitoksen järjestyssääntöjä
 • kieltäydyn huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai olen selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita
 • käyttäydyn väkivaltaisesti tai uhkaavasti
 • vaarannan toisen hengen tai terveyden

Päätöksen tekee rehtori. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 80, § 84, § 85, § 87)

Opetukseen osallistumisen epääminen määräajaksi

Minulta voidaan evätä oikeus osallistua opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi, mikäli on olemassa vaara, että toiminnallani (väkivaltainen tai uhkaava käytös, opetus vaarantuu kohtuuttomasti häiritsevän käytökseni vuoksi) vaarannan toisen henkilön turvallisuuden. Päätöksen asiasta tekee opettajan esimies.

Jos rikkomukseni tai laiminlyöntini on vakava tai jatkan toimintaani kirjallisen varoituksen saatuani, minut voidaan erottaa määräajaksi. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 85)

Puuttuminen vilpilliseen toimintaan

Sitoudun noudattamaan oppilaitoksen ohjeita. Vilpilliseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi toisen tekstin plagioiminen. Vilppi verkko-opinnoissa tarkoittaa tilannetta, jossa opiskelija pyrkii huijaamaan opinnon arvioijaa. On siis kiellettyä esimerkiksi:

 • Plagioida eli kopioida vastaus suoraan ulkopuolisesta lähteestä omana vastauksenaan lähteeseen viittaamatta
 • Käyttää ulkopuolista apua verkkotehtävän tekemisessä, silloin kun sitä ei ole tehtävänannossa sallittu
 • Kopioida tehtävän vastaus toiselta opiskelijalta tai antaa oman vastauksensa toisen opiskelijan käyttöön
 • Pyrkiä vaikuttamaan opinnon arvioijaan esimerkiksi painostamalla tai lahjomalla
 • Toimia muulla tavalla vilpillisesti saavuttaakseen etua verkko-opinnon suorittamisessa

Vilpillisestä toiminnasta verkko-opinnot voidaan hylätä tai opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 85)

Opinnoista erottaminen

Minut voidaan katsoa eronneeksi, mikäli en suorita opintojani erikseen säädetyssä ajassa tai olen poissa opetuksesta ilmoittamatta ja ilman pätevää syytä ja on ilmeistä, ettei tarkoituksenani ole jatkaa opintojani (Laki ammatillisesta koulutuksesta §97Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 §13).

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt ovat toistaiseksi voimassa 01.01.2022 alkaen. Opiskelijoita on kuultu järjestyssääntöjä laadittaessa.

Avainsanat

VariaOpiskeluToisen asteen koulutusAmmattikoulut