Oppisopimuskoulutus jatkuvan oppimisen mahdollistajana

Blogi Varia

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Sisältö

Työssä olevien jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen sekä tähän tuen tarjoaminen pk-yrityksille, oli yksi Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen yritysten kasvua tukevista toimenpiteistä vuonna 2020. Oppisopimuskoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelee nuorten lisäksi myös suuri joukko aikuisia työikäisiä ja työssä olevia. Ammatilliset tutkinnot tai niiden osat ja oppisopimuskoulutus tarjoavat joustavan tavan työntekijöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen päivittämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Näistä vaihtoehdoista yritykset ja niiden henkilöstö tarvitsevat täsmällistä tietoa voidakseen suunnitella ammatillisen osaamisen kehittämisen polkuja. Tietokaan ei aina riitä, vaan tarvitaan asiantuntija-apua matalalla kynnyksellä eri vaihtoehtojen kartoittamiseen ja opintojen alkuun saattamiseen.

Ammatilliset tutkinnot, niiden osat ja oppisopimuskoulutus eivät ole vain nuorten ja työhön rekrytoitavien koulutusväylä, vaan ne sopivat myös erinomaisesti työssä oleville jo kokemusta hankkineille jatkuvan oppimisen muodoksi. Monia koulutusvaihtoehtoja löytyy työtekijöille, asiantuntijoille ja esimiehille sekä yritysjohdolle. Perustutkinnot sopivat työuran alussa oleville ja alanvaihtajille, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot jo osaamista hankkineille. Tutkintoja on niin runsaasti (yli 160 eri tutkintoa), että tästä tieto- ja käsitetulvasta on yritysten ja opinnoista kiinnostuneiden haasteellista löytää soveltuvat vaihtoehdot.

Työikäisten ohjaus ammatillisen osaamisen kehittämiseen vaatii laaja-alaista asiantuntijuutta eri tutkintovaihtoehdoista ja koulutusmuodoista. Harvassa pk-yrityksessä on tähän liittyvää asiantuntemusta. Osalla yrityksiä on vielä ammatillisesta koulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta kapea-alaisia käsityksiä. Useimmiten pienissä yrityksissä oppisopimuskoulutus ymmärretään pelkästään uuden, työuraansa aloittelevan työntekijän koulutusmuotona. Tietoa ja innostamista tarvitaan erityisesti pitkään työssä, vailla koulutusta oleville, jotta kaikki monipuoliset ammatilliset tutkintovaihtoehdot ja oppisopimuskoulutus tulisivat tutuiksi.

Yrityksille ja niiden henkilöstölle tietoa, innostamista ja ohjausta oppimisen poluille

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin työssä oleville info- ja ohjauspalveluita, joiden avulla innostettiin ja motivoitiin vantaalaisia yrityksiä ja niiden työntekijöitä jatkuvaan oppimiseen ammatillisten tutkintojen ja oppisopimuskoulutuksen avulla. Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelulla tuettiin yrityksiä tunnistamaan työntekijöidensä ammatillisia osaamisen kehittämisen tarpeita ja tarjottiin konkreettista täsmätietoa ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuksen vaihtoehdoista. Hankeasiantuntijat auttoivat sopivien koulutusratkaisujen löytymisessä ja suunnitelmien tekemisessä työntekijöiden osaamisen kehittämiselle.

Ammatillisen osaamisen palveluiden kehittämisessä ja testaamisessa mukana olleet hankkeen partneriyritykset antoivat palveluihin arvokasta yritysten näkemystä. Palveluiden toteutus räätälöitiin aina yrityskohtaisesti ammatillisen osaamisen kehittämistarpeita vastaavaksi.

Yrityksille tarjottu palvelu oli kolmivaiheinen. Starttina palvelussa oli yritysjohdon ja esimiesten kanssa käyty alkukeskustelu. Keskustelussa kartoitettiin, mitä työntekijäryhmiä yrityksessä on ja millaisia ammatillisen osaamisen kehittämistarpeita yrityksen työntekijöillä on tulevaisuutta ajatellen. Alkukeskustelun avulla saatiin yhteinen ymmärrys osaamisen kehittämisen tarpeista ja yrityksen johto sitoutumaan osaamisen kehittämiseen.

Esiin tulleiden kehittämistarpeiden pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin tunnin mittaiset infot työtekijöille ja esimiehille. Infoihin valittiin juuri ne tutkintovaihtoehdot, jotka hyödyttäisivät kutakin työntekijäryhmää. Tämän jälkeen tarjottiin opinnoista kiinnostuneille yksilökeskusteluita ja ohjausta työntekijän sekä yrityksen näkökulmasta soveltuviin opintoihin.

Yrityskohtaisiin, räätälöityihin infoihin osallistui hankkeen kehittämis- ja pilotointivaiheessa vuoden 2020 aikana yhteensä 137 henkilöä 16 eri yrityksestä. Osallistujamäärät infoissa vaihtelivat eri yrityksissä kahdesta yhdeksääntoista osallistujaan. Mukana infoissa oli sekä esimiehiä että työntekijöitä. Infojen jälkeen tarkempien yksilökeskustelujen jälkeen oppisopimusopinnot aloitti 87 henkilöä.

Jatkuvaa yhteistyötä, asiantuntija-apua ja ohjauspalveluita yritysten muuttuviin tilanteisiin

Covid-19 osui juuri palvelun kehittämisen ja testauksen aikaan. Siitä huolimatta pystyttiin kehittämään työikäisten ammatillisen osaamisen info- ja ohjauspalveluja partneriyritysten kanssa ja myös toteuttamaan palveluita pk-yrityksissä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan infot oli tarkoitus pitää yritysten tiloissa. Kaikki palvelut siirrettiin pandemian vuoksi live-tilaisuuksista verkon kautta toteutettavaksi, lukuun ottamatta kolmea yrityksen tiloissa toteutettua infoa. Näin saatiin erinomaista kokemusta eri tavoin toteutetuista palveluista.

Ammatillisen koulutuksen tarjonta on laaja, monimutkainen ja kieleltään paikoin vaikeaselkoinen. Tiedon konkretisointi ja ymmärrettäväksi tekeminen yritykselle sekä vaihtoehtojen saatavuuden helpottaminen oli lähtökohtana palveluiden kehittämisessä. Oppisopimuskoulutus ja ammatillisten opintojen mahdollisuudet eivät olleet yrityksissä ennestään kovin tunnettuja. Aloitusinfot antoivat hyödyllistä tietoa monipuolisista ammatillisista opintovaihtoehdoista, oppisopimuskoulutuksesta sekä opintojen hyödyistä niin työntekijöille, esimiehille kuin johdollekin. Osaamistarpeiden kartoitus ja yrityksen tarpeisiin vastaavat palvelut saivat hyvää palautetta palveluihin osallistuneilta. Vaihtoehtojen räätälöinti yhdessä työnantajan kanssa toimi hyvin. Tämä näkyi käytännössä siinä, että infot saatiin vastaamaan työntekijöiden tarpeita, alaa ja koulutusvaihtoehtoja. Räätälöityjen infojen avulla annettiin konkreettista tietoa eri vaihtoehdoista yrityksille ja niiden työntekijöille.

Hankkeen edetessä havaittiin, että konkreettinen tieto innostaa ja avaa mahdollisuuksia. Kun yksi työntekijä innostui mukaan opintoihin, tämä kannusti myös muita. Esimiehen ja johdon myönteinen suhtautuminen, opiskelun mahdollistaminen ja työtekijöiden kannustaminen osaamisen kehittämiseen osoittautui yhdeksi onnistumisen kriteeriksi. Asiantuntijan tuki, henkilökohtainen ohjaus ja räätälöinti olivat myös avaintekijöitä sille, että palvelun kautta saatiin innostettua työntekijöitä oppisopimusopintoihin.

Yhden kohdalla mahdollistettu koulutuspolku voi kannustaa jatkossa muitakin osaamisen kehittämiseen – nyt tai myöhemmin. Haasteeksi osoittautuivat jossain määrin työssä olevien puutteelliset IT-taidot tai tietokoneen puuttuminen. Nämä voivat olla esteenä löytää tietoa eri koulutusvaihtoehdoista tai hakeutua ja osallistua opintoihin verkon kautta. Perus digi- ja IT-taidot vaativat tukea ja kehittämistä joidenkin työssä olevien osalta. Näiden taitojen kehittämisen osalta on vielä paljon tehtävää.

Yritysten saaminen mukaan palveluihin vaati hankkeen asiantuntijoilta aktiivisuutta ja henkilökohtaisia yhteydenottoja yrityksiin. Hankkeessa panostettiin aktiiviseen yritysten kontaktointiin puhelimitse. Sitä kautta onnistuttiin tavoittamaan yrityksiä, joilla oli aito tarve henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiselle. Pitkäjänteinen yhteistyö rakentaa luottamusta hankkeen asiantuntijan ja yrityksen välille, joka johtaa parhaassa tapauksessa pitkäkestoiseen kumppanuuteen osaamisen kehittämisessä.

Kysy lisää Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelusta: Tarja Tomperi, tarja.tomperi@vantaa.fi p. 040 524 1241

Kirjoitus julkaistu alun perin 26.8.2021 Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen blogeissa.

Lue lisää

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeesta: https://urbaaniakasvua.fi/

Yritysten kokemuksista Ammatillisen osaamisen kehittämispalveluista

YPR Yleinen pohjarakennus Oy: https://urbaaniakasvua.fi/2020/09/17/yleinen-pohjarakennus-ypr-oy-kattava-osaamisen-kehittamisohjelma/

A-Kumppanit Oy: https://urbaaniakasvua.fi/2021/04/15/osaamisen-kehittamista-ja-tukea-johtamiseen/

Vantaan ammattiopisto Varia on ollut ammatillisen ja oppisopimuskoulutuksen asiantuntijana Vantaan kaupungin hallinnoimassa Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa vuoden 2019 alusta lähtien. Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden vastuullista kasvua. Hanke on kohdistettu Vantaalla toimiviin 10-200 henkilöä työllistäviin pk-yrityksiin ja heidän henkilöstöönsä. Kolmevuotinen hanke alkoi tammikuussa 2019 ja se päättyy huhtikuussa 2022. Hankkeessa mukana olevat organisaatiot: Vantaan kaupungin työllisyys- ja elinkeinopalvelut, Vantaan ammattiopisto Varia, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun kauppakamari, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Vantti, Finnair Cargo, Solteq, InfoCare ja ISS Palvelut.

Avainsanat

VariaToisen asteen koulutus